Ο παρών «Οδηγός Υγιεινής» απευθύνεται στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος ψύξης ή κατάψυξης, για να χρησιμοποιείται ως βάση για τις ενέργειες τους.

Σκοπός είναι η συμμόρφωση τους με τους περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων Κανονισμούς 2002 (ΚΠΔ 79/2002) «σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων»,

Οι οποίοι εκδόθηκαν σε εναρμόνιση προς την κοινοτική Οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Δείτε και κατεβάστε το σχετικό pdf